Transaktionstransparens och informationsimbalans

Idag publicerar jag och ett antal vänner (“sju it- och mediedebattörer”) en text om transaktionstransparens, (något vi ser som eftersträvansvärt) på DN debatt. Detta i motsats till den informationsimbalans vi ser uppstår mellan informationsintensiva organisationer och de individer som har med dem att göra som kunder eller som medborgare. Vi ser att individer inte ser värdet på de data delar med sig, men inte heller har möjlighet att bedöma det värdet utan att få tillgång till liknande verktyg och liknande mängder data som organisationen själv har. Detta kommer inte att ske. Som motvikt till detta föreslår vi att företag och organisation som värdesätter information om sina kunder eller andra individer de interagerar med anger det värde de anser den informationen har som en del av sin ekonomiska redovisning. Det ger kunder möjlighet att bedöma vilket värde de data de delat med sig av har.